เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Highlight Profile ที่ปรึกษา

ดูที่ปรึกษาทั้งหมด
ผศ. ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
Consumer studies & journey. Value marketing management and strategies.
Email : ajchara.ke@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ปวริน ตันตริยานนท์
การจัดการนวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น
Email : pawarin.tun@gmail.com
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.บุญทิวา นิลจันทร์
Sucrochemistry and sugar technology
Email : fagibin@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ธนัท อ้วนอ่อน
Rheological properties of semi-solid food, Hydrocolloid application and Extraction
Email : fagitnu@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
Near-infrared (NIR) spectroscopy for food quality applications
Email : pitiporn.r@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์
Sensory evaluation as a guidance tool for new product development
Email : suntaree.su@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขอการให้ความร้อนด้วยโอห์มมิกอย่างต่อเนื่องของของผสมระหว่างของเหลวและอนุภาค
Email : pitiya.k@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปข้าว, การแปรรูปแบบปลอดเชื้อ
Email : sirichai.so@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์
Simulation Modeling for Packaging Process, Distribution Packaging, Environmentally Conscious Packaging
Email : lerpong.j@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
Coating Technology for Paper and Paperboard Packaging, Packaging Process and Machinery
Email : tunyarut.v@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา

กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา