เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Enzyme technology
รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์
Enzyme technology
Email : suttipun.k@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
Enzyme technology Industrial fermentation, Rice utilization, Environmental Biotechnology
Email : werasit.k@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
เทคโนโลยีการทำแห้ง, เทคโนโลยีการแช่แข็ง, เทคโนโลยีเอนไซม์
Email : weerachet.j@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย
วิศวกรรมอาหาร, ไบโอเซนเซอร์อาหาร, เทคโนโลยีเอนไซม์
Email : saipin.t@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา