เข้าสู่ระบบ
การพัฒนาและโอกาสด้านอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย
ข่าวสาร
รายการทันโลก...ยามบ่าย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
The 13th Joint International Symposium on Food Science & Technology among NUS, TUMSAT, HU, ZJU & KU
ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Joint International Symposium on Food Science & Technology (for Graduate Students) among National University of Singapore, Tokyo University of Marine Science & Technology, Hokkaido University, Zhejiang University and Kasetsart University
การสนับสนุนทุนวิจัยด้าอาหารอนาคตของประเทศไทย
ข่าวสาร
รายการทันโลก...ยามบ่าย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
โครงการการจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise)
ข่าวสาร
โครงการ “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566”
งานวิจัยเรื่อง Textural and physicochemical properties of threadfin bream surimi gels prepared with salted duck egg white as substitute for hen egg white
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร International Journal of Food Science and Technology เรื่อง Textural and physicochemical properties of threadfin bream surimi gels prepared with salted duck egg white as substitute for hen egg white
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรม
กำหนดลงทะเบียน และส่งผลงานฉบับสมบูณ์ (Full article) 24 ต.ค. - 17 ธ.ค. 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://annualconference.ku.ac.th/62/
งานวิจัยเรื่อง The shelf life and quality of green pea (Pisum sativum) sprouts during storage at different refrigerated temperatures and durations of indirect-sunlight exposure
ข่าวสาร
New publication รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช และผู้ช่วยวิจัย (นางสาววิลาวัลย์ เสือทอง)
งานเสวนาโซเดียม ครั้งที่ 3
ข่าวสาร
สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาโซเดียม ครั้งที่ 3
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1
ข่าวสาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 🏆อันดับที่ 1 จาก 3 อันดับ