เข้าสู่ระบบ
การสนับสนุนทุนวิจัยด้าอาหารอนาคตของประเทศไทย
ข่าวสาร
รายการทันโลก...ยามบ่าย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
โครงการการจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise)
ข่าวสาร
โครงการ “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566”
งานวิจัยเรื่อง Textural and physicochemical properties of threadfin bream surimi gels prepared with salted duck egg white as substitute for hen egg white
ข่าวสาร
งานวิจัยในวารสาร International Journal of Food Science and Technology เรื่อง Textural and physicochemical properties of threadfin bream surimi gels prepared with salted duck egg white as substitute for hen egg white
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรม
กำหนดลงทะเบียน และส่งผลงานฉบับสมบูณ์ (Full article) 24 ต.ค. - 17 ธ.ค. 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://annualconference.ku.ac.th/62/
งานวิจัยเรื่อง The shelf life and quality of green pea (Pisum sativum) sprouts during storage at different refrigerated temperatures and durations of indirect-sunlight exposure
ข่าวสาร
New publication รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช และผู้ช่วยวิจัย (นางสาววิลาวัลย์ เสือทอง)
งานเสวนาโซเดียม ครั้งที่ 3
ข่าวสาร
สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาโซเดียม ครั้งที่ 3
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1
ข่าวสาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 🏆อันดับที่ 1 จาก 3 อันดับ
รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2566
ข่าวสาร
รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2566
รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ได้รับการประกาศ World’s Top 2% Scientists 2023 ประเภท Single recent year data
ข่าวสาร
รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ได้รับการประกาศ World’s Top 2% Scientists 2023 ประเภท Single recent year data