เข้าสู่ระบบ

หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUSCR) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Making Senses of Sensory Evaluation: Concepts, Implementations, and Applications วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เหมาะสำหรับ R&D, QC/QA และ Marketing รวมถึงบุคคลที่สนใจงานทางด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจัดการทดสอบทางประสาทสัมผัสประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://forms.gle/ysXxsawVHtJf6ezBA
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
รวมค่าอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนา ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อน 8 มีนาคม 2567 เพียง 5,500 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: KUSCR, Email: kuscr@hotmail.com หรือโทร 093-140-0060 (คุณสิริพร)