เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
การวิเคราะห์การแพร่ของสาร (ไมเกรชัน) จากวัสดุสัมผัสอาหารและภาชนะจากพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไมเกรชันของพอลิเมอร์ชีวภาพ PBS และ PBSA ที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อฟิล์มและดึงยึดสองทิศทาง: การทดลองและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไมเกรชัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับขนส่งและกระจายผลิตผลเกษตรมูลค่าสูง ในโซ่ความเย็น ปี 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
การดัดแปลงเปลือกไข่ (เศษเหลือกจากภาคเกษตร) เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มบริการงานวิจัย

ดูทั้งหมด