เข้าสู่ระบบ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบซึ่งอาจเป็นแบบฟอร์มเอกสารหรือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (“ระบบ”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ฝ่ายบริการวิชาการ”) เป็นผู้ดำเนินการ โดยฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้ระบบนี้

        ฝ่ายบริการวิชาการเป็นกลุ่มงานหนึ่งภายใต้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีภารกิจหลักในงานด้านบริการวิชาการ ได้แก่ งานอบรมสัมมนา งานวิจัย งานให้บริการที่ปรึกษา และบริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

        ทั้งนี้ ฝ่ายบริการวิชาการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

        ฝ่ายบริการวิชาการพิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม ความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ที่ฝ่ายบริการวิชาการใช้ประกอบด้วย

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด

เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐตามที่สถาบันได้รับมอบหมาย

         เพื่อให้ฝ่ายบริการวิชาการสามารถใช้อำนาจรัฐและดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดังนี้

         มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อนำพาชุมชนสังคม และประเทศชาติไปสู่การพัฒนา   อย่างยั่งยืนและเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน

         มาตรา 12 ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้

         มาตรา 14 มหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กระทำการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 7 อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง

         (2) รับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทำความตกลงและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

         เพื่อให้ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ได้แก่ การจัดโครงการอบรมสัมมนา หรือการบริการงานวิจัย หรือการบริการงานให้คำปรึกษา หรือการดำเนินการอันจำเป็นต่อการเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับฝ่ายบริการวิชาการ

ความยินยอมของท่าน

         เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ ฝ่ายบริการวิชาการ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา 24 หรือมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

         ในกรณีที่ฝ่ายบริการวิชาการมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ฝ่ายบริการวิชาการไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นภารกิจอันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐตามที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 มาตรา 7 บรรลุผล ฝ่ายบริการวิชาการมีความจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
        1) เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล
        2) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ
        3) เพื่อใช้ในการประสานงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
        4) เพื่อใช้ในการส่งมอบผลงานและบริการ
        5) เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านการเงิน
        6) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่ายบริการวิชาการเก็บรวบรวมและใช้

       3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

เก็บจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

1. การลงทะเบียนอบรมสัมมนา/บริการงานอบรมเฉพาะองค์กร/บริการงานวิจัย/บริการงานที่ปรึกษา
   1.1 ชื่อ-นามสกุล
   1.2 เบอร์โทรศัพท์
   1.3 อีเมล
   1.4 ตำแหน่งงาน
   1.5 ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)

2. ข้อมูลที่เป็นหลักฐานการชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
   2.1 ชื่อ-นามสกุล
   2.2 ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)
   2.3 ที่อยู่
   2.4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   2.5 เบอร์โทรศัพท์
   2.6 อีเมล
   2.7 หลักฐานการชำระเงิน

3. ข้อมูลวิทยากร/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
   3.1 ชื่อ-นามสกุล
   3.2 ที่อยู่
   3.3 เบอร์โทรศัพท์
   3.4 อีเมล
   3.5 ตำแหน่งงงาน
   3.6 ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)
   3.7 รูปถ่าย
   3.8 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
   3.9 เลขบัญชีธนาคาร
   3.10 ประวัติการศึกษา
   3.11 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

เก็บจากแหล่งอื่น เช่น เก็บจากฐานข้อมูลในระบบของฝ่ายบริการวิชาการ

ข้อมูลของผู้เคยใช้บริการของฝ่ายบริการวิชาการ
   1. ชื่อ-นามสกุล
   2. เบอร์โทรศัพท์
   3. อีเมล
   4. ตำแหน่งงาน (สังกัด)
   5. ชื่อหน่วยงาน
   6. ที่อยู่
   7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   8. ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน
   9. ตำแหน่งงานผู้ประสานงาน
   10. เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
   11. อีเมลผู้ประสานงาน

       3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล

1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรศัพท์
3. อีเมล
4. ตำแหน่งงาน
5. ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ

1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรศัพท์
3. อีเมล
4. ตำแหน่งงาน
5. ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)
6. ที่อยู่
7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
8. ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน
9. ตำแหน่งงานผู้ประสานงาน
10. เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
11. อีเมลผู้ประสานงาน

เพื่อใช้ในการประสานงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

1. ชื่อ-นามสกุล
2. ที่อยู่
3. เบอร์โทรศัพท์
4. อีเมล
5. ตำแหน่งงงาน
6. ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)
7. รูปถ่าย
8. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
9. เลขบัญชีธนาคาร
10. ประวัติการศึกษา
11. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

 

เพื่อใช้ในการส่งมอบผลงานและบริการ

1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรศัพท์
3. อีเมล
4. ตำแหน่งงาน
5. ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)
6. ที่อยู่
7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
8. ชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน
9. ตำแหน่งงานผู้ประสานงาน
10. เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
11. อีเมลผู้ประสานงาน

เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านการเงิน

1. ชื่อ-นามสกุล
2. ชื่อหน่วยงาน (สังกัด)
3. ที่อยู่
4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
5. เบอร์โทรศัพท์
6. อีเมล
7. หลักฐานการชำระเงิน

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรศัพท์
3. อีเมล

        กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาและหมู่โลหิตรวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้วฝ่ายบริการวิชาการไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฎอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ฝ่ายบริการวิชาการ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้นถือว่าท่านอนุญาตให้ฝ่ายบริการวิชาการดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากฝ่ายบริการวิชาการไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการฝ่ายบริการวิชาการจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ฝ่ายบริการวิชาการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายบริการวิชาการเป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนที่เป็นไปตามระเบียบของการปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่ฝ่ายบริการวิชาการ ต้องเปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่น การดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ)

ฝ่ายบริการวิชาการ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลหรือ มีวัตถุประสงค์อื่นที่มีความสำคัญ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง เป็นต้น

คู่ความร่วมมือทางวิชาการ หรือคู่สัญญา

ฝ่ายบริการวิชาการ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ คู่ความร่วมมือทางวิชาการหรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ ในการจัดงานอบรมสัมมนา บริการงานอบรมเฉพาะองค์กร บริการงานวิจัย บริการงานที่ปรึกษา และงานบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับฝ่ายบริการวิชาการ คู่สัญญาตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เป็นต้น

ผู้ให้บริการ

ฝ่ายบริการวิชาการ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายบริการวิชาการ เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น

ฝ่ายบริการวิชาการ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอื่น เช่น ผู้ติดต่อฝ่ายบริการวิชาการ มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการของฝ่ายบริการวิชาการ

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

      พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริการวิชาการมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
      5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
      5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
            5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ฝ่ายบริการวิชาการทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
            5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
            5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริการวิชาการได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้ฝ่ายบริการวิชาการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
            5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ฝ่ายบริการวิชาการกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริการวิชาการมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     ฝ่ายบริการวิชาการจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมี ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ฝ่ายบริการวิชาการ จะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ อีกต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐาน การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมาย จะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฝ่ายบริการวิชาการขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

     ฝ่ายบริการวิชาการมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของฝ่ายบริการวิชาการนอกจากนี้ ฝ่ายบริการวิชาการได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ฝ่ายบริการวิชาการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านอีเมล agroserv@ku.ac.th

     ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายบริการวิชาการจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

     ทั้งนี้ ฝ่ายบริการวิชาการอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

9. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

     ฝ่ายบริการวิชาการอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าว อาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็น ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น     

     การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ฝ่ายบริการวิชาการจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายบริการวิชาการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ฝ่ายบริการวิชาการมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่ายบริการวิชาการมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของฝ่ายบริการวิชาการเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

     ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ฝ่ายบริการวิชาการจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างฝ่ายบริการวิชาการกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

10. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

     ฝ่ายบริการวิชาการได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของระบบนี้เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยฝ่ายบริการวิชาการจะดำเนินการให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

     ฝ่ายบริการวิชาการอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคำประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์และอีเมล โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ ทั้งนี้ ท่านต้องตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฝ่ายบริการวิชาการ

     ในการเข้าใช้งานระบบของท่านถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในคำประกาศนี้ และหากคำประกาศนี้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง และฝ่ายบริการวิชาการได้ประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

12. การติดต่อสอบถาม

     ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคำประกาศฉบับนี้ ได้ที่
     12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
          ชื่อ: ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          สถานที่ติดต่อ: อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้น 5 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
          ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์: 02-562-5000 ต่อ 5141 / อีเมล: agroserv@ku.ac.th

     12.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
          ชื่อ: นางสาวกฤติกา  สาโร
          สถานที่ติดต่อ: อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้น 5 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
          ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์: 02-562-5000 ต่อ 5141