เข้าสู่ระบบ
งานบริการทดสอบและวิเคราะห์
ICP-OES เป็นเทคนิคสำหรับวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธาตุต่างๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ในตัวอย่างได้หลากหลายชนิด และสามารถวิเคราะห์ได้หลายๆธาตุ ในคราวเดียวกัน
การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุด้วยเทคนิค ICP-OES
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์นวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่น InnoFASHION CENTER
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการขยายขนาดการผลิต (Upscaling) และ downtream processing ด้านการหมัก
ศูนย์วิจัยและบริการเทคโนโลยีการหมัก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.บุญทิวา นิลจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ASSOC.PROF. VANEE CHONHENCHOB
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industry
รายละเอียดเพิ่มเติม
ASSOC.PROF. PANUWAT SUPPAKUL,
Food Contact Materials Research and Testing
รายละเอียดเพิ่มเติม