เข้าสู่ระบบ
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 KU- FoSTAT Food Innovation Contest 2024
ข่าวสาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
อบรมเชิงปฏิบัติการ Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights
กิจกรรม
วันที่ 20-21 มิ.ย. 67 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TECH PLANTER Thailand Info Session
กิจกรรม
วันที่ 25 เม.ย. 67 เวบา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
RUN Talk Online 2024 #58
กิจกรรม
วันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
KU-TAC เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมโปรแกรมเร่งการจัดการเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พ.ค.67
สัมมนา “ศักยภาพของพรีไบโอติกส์ในข้าวต่อสมบัติการต้านมะเร็ง”
กิจกรรม
วันที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
Iloilo Science and Technology University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ข่าวสาร
ISATU มีแผนจะเปิดหลักสูตร B.S. สาขา Textile Techology จึงให้ความสนใจที่จะหารือกับคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือในการช่วยออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
นิทรรศการ โหราอาหาร HORA R-HAAN – สำรับเสริมร่าง สร้างใจ นิทรรศการนี้ (ไม่) งมงาย
กิจกรรม
ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ค. 2567 เวลา 11.00 - 19.00 น. ณ TCDC COMMONS Seacon Square ชั้น 3 MunMun Srinakarin
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16
กิจกรรม
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ได้เชิญคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 KU-FoSTAT Food Innovation Contest 2024 (Bangkok) ภายใต้หัวข้อ “Food for Crisis”