เข้าสู่ระบบ

สำนักงานเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN Office) ขอเชิญเข้าร่วม RUN Talk Online 2024 #58
ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 19.00-20.30 น.
Topic : “Deep Science and Technology Accelerator Platform – หน่วยเร่งรัดนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์“
วิทยากรโดย
รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล OTAP มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ KUTAC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ผศ.ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ INT มหาวิทยาลัยมหิดล
Time: Apr 18, 2024 07:00 PM Bangkok
Meeting ID: 840 7289 2554