เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Bio-Based & Sustainable Packaging Materials
รศ. ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์
Thermoplastic starch materials and packaging, Structure-function properties of starch
Email : namfone.l@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.เกียรติชัย วาดอักษร
Synthesis of biochemical and bioplastic, Process intensification, Migration modeling
Email : kiattichai.wa@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.อุรุชยา สนแจ้ง
Mass transfer in biodegradable films, Thermo-mechanical analysis of biodegradable materials
Email : uruchaya.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
Biodegradable plastics for packaging and agriculture uses, Bio-composites from agricultural waste
Email : piyawanee.j@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน
Biopolymers and Bio-Based Materials, Bioplastics and Composites, Nanoparticles and Nanocapsules
Email : rangrong.y@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.อำพร เสน่ห์
Bio-Based/Synthetic Polymer Blends and Nanocomposites
Email : amporn.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา