เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Processing technology/Food engineering
รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
Food process engineering, Application of hydrocolloids for food innovation and product development
Email : rungnaphar.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
วิศวกรรมของอาหารแช่แข็ง, การคาดการณ์อายุการเก็บของอาหาร, แบบจำลองและการจำลองกระบวนแปรรูปอาหาร, การคาดการณ์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
Email : waraporn.b@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย
วิศวกรรมอาหาร, ไบโอเซนเซอร์อาหาร, เทคโนโลยีเอนไซม์
Email : saipin.t@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
Noodle technology (especially rice noodles), Gluten-free products, Rice based products, Physico-chemical properties of starchy food, Rehydration of starchy food, Mass transfer/ Heat transfer in starchy food
Email : fagistt@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปข้าว, การแปรรูปแบบปลอดเชื้อ
Email : sirichai.so@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.วรรธินี เกตุคง
เทคโนโลยีการแช่แข็ง, เทคโนโลยีการทำแห้ง, แป้งและการใช้ประโยชน์, โปรตีนอาหารและสมบัติเชิงหน้าที่
Email : wattinee.ka@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ชวขวัญ นิติกรวรากุล
วิศวกรรมอาหาร, High Pressure Processing, Fruit and Vegetable post-harvest
Email : agroserv@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา