เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Consumer Markets
ผศ. ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
Consumer studies & journey. Value marketing management and strategies.
Email : ajchara.ke@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
Demand analysis. Food economics & marketing. Economics of food quality. Digital marketing & distribution
Email : apichaya.l@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
อาจารย์เจนจิรา เหลืองวัฒนะ
การตลาดและการสร้างแบรนด์แฟชั่น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
Email : janejira.lu@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี
Consumer product development, Non–food product development
Email : hathairat.u@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา