เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Biochemical Engineering/Fermentation Technology
ศ. ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
Bioprocess engineering Fermentation technology
Email : sarote.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย
Enzyme technology Industrial fermentation, Rice utilization, Environmental Biotechnology
Email : werasit.k@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
Biochemical Engineering Fermentation Technology Recombinant Protein Expression in Plants
Email : kittipong.r@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล
Synthetic biology Protein engineering Metabolic engineering Fermentation technology
Email : faginsw@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา