เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Valorization of biomass in biorefinery technology
รศ. ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
Valorization of biomass in biorefinery technology
Email : pramuk.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา