เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Food Chemistry and Functional product/ingredients development
รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
Chemical quality evaluation, Rice-based food product development, Healthy Thai dessert and snack products
Email : kamolwan.j@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.มาศอุบล ทองงาม
โครงสารอาหารขนาดเล็ก, พอลิแซ็คคาไรด์ในอาหาร, เคมีแป้ง
Email : masubon.t@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล
การวิเคราะห์อาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร, การวิเคราะห์กลิ่นรสในอาหาร
Email : wannee.ch@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
ผลของส่วนประกอบอาหารต่อการตอบสนองภูมิคุ้มกันของมนุษย์, ชีววิทยาโมเลกุล, นิวทริจีโนมิกส์
Email : wasaporn.c@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
เทคโนโลยีผักและผลไม้, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลไม้ ผัก และสมุนไพร, อาหารเชิงหน้าที่และเภสัชโภชนศาสตร์
Email : sasitorn.ch@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
อาหารเชิงหน้าที่และเภสัชโภชนศาสตร์, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหาร, โภชนาการเชิงโมเลกุล
Email : fagists@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์
Food ingredients for gut health and digestion, Functional foods and nutraceuticals
Email : suvimol.ch@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา