เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Sensory Science/Flavor analysis and neuromarketing
ดร.คุณาลัย พลอยดนัย
Consumer behaviors. Consumer psychology. Neuromarketing.
Email : kunalai.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์
การประเมินทางประสาทสัมผัสบนสิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์และหัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Email : pithalai.p@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี
Sensory Analysis of Food and Non-food Product
Email : aussama.soon@gmail.com
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์
Sensory evaluation as a guidance tool for new product development
Email : suntaree.su@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.ภูฤทธิ์ เงินชัย
Sensory and Rapid Sensory Profiling Techniques, Statistical modeling and multivariate analysis techniques
Email : phurit.ngo@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล
เคมีกลิ่นรส, การวิเคราะห์กลิ่นรสด้วยเครื่องมือและประสาทสัมผัส, กลิ่นรส, สารเพิ่มกลิ่นรส, การปรับแต่งกลิ่นรส
Email : yaowapa.l@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล
การวิเคราะห์อาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร, การวิเคราะห์กลิ่นรสในอาหาร
Email : wannee.ch@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา