เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Food safety/Food microbiology
รศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
Food safety, food microbiology & applied microbiology
Email : kitiyavongkamjan.a@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.กุลนาถ ทองขาว
จุลชีววิทยาอาหาร, ความปลอดภัยอาหาร, การประเมินความเสี่ยง
Email : kullanart.t@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.กนิฐพร วังใน
ความปลอดภัยทางเคมีอาหาร, การแพร่ของสารพิษที่เกิดระหว่างการแปรรูป, การประเมินความเสี่ยง, สารพิษจากเชื้อรา, เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
Email : kanithaporn.v@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม
ความปลอดภัยทางเคมีอาหาร, ชีววิทยาแบบองค์รวมสำหรับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
Email : kriskamol.n@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์
จุลชีววิทยาอาหารและความปลอดภัยอาหาร, สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติ
Email : chitsiri.t@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล
จุลชีววิทยาอาหาร
Email : pathima.u@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
วิศวกรรมของอาหารแช่แข็ง, การคาดการณ์อายุการเก็บของอาหาร, แบบจำลองและการจำลองกระบวนแปรรูปอาหาร, การคาดการณ์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
Email : waraporn.b@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล
ความปลอดภัยของการผลิตด้วยการแปรรูปน้อยวิธี, การตอบสนองต่อความเครียดของจุลินทรีย์, ระบบ GMP/HACCP, การตรวจสารพิษจากเชื้อราในผลิตภัณฑ์อาหาร
Email : warapa.m@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช
จุลชีววิทยาอาหาร, ความปลอดภัยอาหาร, วิธีการตรวจวัดแบบรวดเร็ว
Email : sudsai.t@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา