เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Packaging & Distribution System
ผศ. ดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค
Nano-Enabled Food Packaging and Safety, Cellulose-based nanocomposite, Cellulose Nanocrystal
Email : Nattinee.bu@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์
Safety of Food Contact Materials, Food and Cosmetics packaging
Email : busarin.cho@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
Packaging for Fresh Fruits and Vegetables, Food Packaging, Mass transfer in polymers of Packaging Materials
Email : pattarin.le@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ธาริณี นามพิชญ์
Rubber Technology, Polymer Blends, Nanocomposite Materials
Email : tarinee.n@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ
Food packaging, Active packaging for fresh produce, Distribution packaging
Email : vanee.c@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์
Simulation Modeling for Packaging Process, Distribution Packaging, Environmentally Conscious Packaging
Email : lerpong.j@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
Food Packaging, Active packaging for shelf-life extension, Edible films and capsules
Email : nathdanai.h@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
Active and Intelligent Packaging, Edible Films and Coatings
Email : panuwat.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
Coating Technology for Paper and Paperboard Packaging, Packaging Process and Machinery
Email : tunyarut.v@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา