เข้าสู่ระบบ
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา
รศ. ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
Financial and investment analysis. Agri-future market Market microstructure. Financial risk management. Business Plan.
Email : tanachote.b@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี
Logistics and Supply Chain Management. Production Planning and Scheduling. Inventory Management. Applied Operations Research.
Email : parthana.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.จุมพล วรสายัณห์
Data Analytics. Applied Optimization. Cost & Price Analysis. Queueing Theory.
Email : jumpol.v@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
Database/network development. Traceability system development. LP Optimization. Data mining.
Email : thanit.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
Agro-industrial supply chain data analytics using statistics, artificial neural network/Machine learning/Deep Learning Response surface methodology for production and R&D optimization
Email : ravipim.c@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ
Consumer studies & journey. Value marketing management and strategies.
Email : ajchara.ke@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล
Demand analysis. Food economics & marketing. Economics of food quality. Digital marketing & distribution
Email : apichaya.l@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
Economic Impacts Analysis & Strategic. R&D Management.
Email : krissana.t@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.คุณาลัย พลอยดนัย
Consumer behaviors. Consumer psychology. Neuromarketing.
Email : kunalai.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
Strategic Management Performance management. System Mergers and Acquisitions. Organization & strategic human resource development
Email : nantawut.l@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา

กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา