เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Dyeing technology and related
รศ. ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
การย้อมสีสิ่งทอ การตกแต่งสำเร็จและกระบวนการเชิงเคมีสำหรับสิ่งทอ วัสดุชีวภาพสำหรับการใช้งานด้านสิ่งทอ
Email : jantip.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ขนิษฐา วัชราภรณ์
เคมีสิ่งทอ (ฟอก – ย้อม), การย้อมสีธรรมชาติ, การวัดค่าสี, อนุภาคนาโน, การย้อมไหม
Email : kanitta.a@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.พรทิพย์ แซ่เบ๊
สีธรรมชาติและเคมีสิ่งทอ สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางสิ่งทอ
Email : porntip.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ และวัสดุที่ยั่งยืน
Email : Nattadon.R@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
อาจารย์นวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย
Natural dye techniques and material sustainability
Email : nawarat.char@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา