เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Innovation and management of fashion design and garments
ผศ. ดร.ปวริน ตันตริยานนท์
การจัดการนวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น
Email : pawarin.tun@gmail.com
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล
ระบบการผลิตแบบ Mass Customization การสร้างแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การพัฒนาและจัดการนวัตกรรมในสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพ
Email : kornthip.w@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.ดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ
เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มและกระบวนการผลิต การบริหารการผลิต การจัดการสินค้าคงเหลือ
Email : duangrat.c@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา