เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Food product development
ดร.บัณฑิตา วานิกร
Food product development
Email : fagibtw@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด
Chemical quality evaluation, Rice-based food product development, Healthy Thai dessert and snack products
Email : kamolwan.j@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ทานตะวัน พิรักษ์
Meat and poultry product development
Email : tantawan.k@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
Food process engineering, Application of hydrocolloids for food innovation and product development
Email : rungnaphar.p@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร. ชนนิกานต์ ศรีกัลยา
Food product research and development, Food processing, Development of functional food products, Plant-based products, Gluten-free products
Email : chonnikarn.srik@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา