เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Smart Packaging Materials
ศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
Active and Intelligent Packaging, Edible Films and Coatings
Email : panuwat.s@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา