เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Protein based experts
ผศ. ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
เคมีโปรตีน, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ปลา, การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีเนื้อสัตว์, การใช้ประโยชน์เจลาติน, ฟิล์มจากโปรตีน
Email : kanokrat.l@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
Carbohydrate health food, Plant based food/Protein, Rice Science and Technology, Cereal and Baking Technology
Email : prisana.s@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
รศ. ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส
คอลลอยด์อาหาร, การไหลของอาหารและโครงสร้างขนาดเล็ก, โปรตีนอาหาร
Email : parichat.h@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ดร.วรรธินี เกตุคง
เทคโนโลยีการแช่แข็ง, เทคโนโลยีการทำแห้ง, แป้งและการใช้ประโยชน์, โปรตีนอาหารและสมบัติเชิงหน้าที่
Email : wattinee.ka@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา