เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Probiotic, prebiotic and symbiotic
รศ. ดร.มัสลิน นาคไพจิตร
The impact of probiotic, prebiotic and symbiotic on host health Gut Microbiota
Email : fagimln@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล
Proteomics, Metabolomics, Metagenomics
Email : fagipot@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา