เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
กลุ่มงานบริการที่ปรึกษา Fruits and vegetables/ Seaweeds experts
ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
เทคโนโลยีผักและผลไม้, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลไม้ ผัก และสมุนไพร, อาหารเชิงหน้าที่และเภสัชโภชนศาสตร์
Email : sasitorn.ch@ku.th
ประวัติที่ปรึกษา
ผศ. ดร.ชวขวัญ นิติกรวรากุล
วิศวกรรมอาหาร, High Pressure Processing, Fruit and Vegetable post-harvest
Email : agroserv@ku.ac.th
ประวัติที่ปรึกษา