เข้าสู่ระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop: How to Make Plant-based Meat Alternatives จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. โดยความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Foodinnopolis@Kasetsart) โดยได้รับเกียรติจาก นางกนิษฐ์  เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงาน FTI Academy และ รศ. ดร.อนุวัตร  แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. กล่าวเปิดงาน หัวข้อการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กรณีศึกษา Overview of Plant-Based Meat
 • กรณีศึกษา Essential ingredients for enhancing texture of plant-based meat analog
 • กรณีศึกษา Essential ingredients for Enhancing Colors And Flavors Of Plant-Based Meat Analog
 • กรณีศึกษา Nutrition Aspects and High Protein Plant Based Meat Product
 • กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และออกแบบคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
 • การออกแบบการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อประเมินการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ Plant based meat
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์ตามคอนเซปต์ที่พัฒนาขึ้นตามการให้คำปรึกษาของวิทยากร

โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 ท่าน และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมาร่วมออกบูธเพื่อจัดแสดงสินค้าพร้อมสนับสนุนวัตถุดิบในการทดลองทำผลิตภัณฑ์อีก 5 ราย

ประเมินความพึงพอใจ
 • น้อยที่สุด
 • น้อย
 • ปานกลาง
 • มาก
 • มากที่สุด