เข้าสู่ระบบ
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Joint International Symposium on Food Science & Technology (for Graduate Students) among National University of Singapore, Tokyo University of Marine Science & Technology, Hokkaido University, Zhejiang University and Kasetsart University เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral) และโปสเตอร์ (Poster) ในระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างผู้เข้าร่วมงานจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน และไทย โดยมีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งแบบ Oral และ Poster ดังนี้
1. National University of Singapore นำเสนอแบบ Oral จำนวน 12 คน และ Poster จำนวน 2 คน
2. Tokyo University of Marine Science & Technology นำเสนอผลงานแบบ Oral จำนวน 5 คน และ Poster จำนวน 4 คน
3. Hokkaido University นำเสนอผลงานแบบ Oral จำนวน จำนวน 2 คน
4. Zhejiang University นำเสนอผลงานแบบ Oral จำนวน 2 คน
5. Kasetsart University นำเสนอผลงานแบบ Oral จำนวน 12 คน และ Poster จำนวน 4 คน
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาผู้เข้างาน ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงงาน Thai Coconut จ.ราชบุรี และกลุ่มที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สวนตาลลุงถนอม จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้ Hokkaido University จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมครั้งต่อไป