เข้าสู่ระบบ

รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ระบบนิเวศธุรกิจอาหารฟังก์ชันไทย: ขับเคลื่อนอย่างไรดี” ร่วมกับผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เภสัชกร เลิศชาย เลิศวุฒิ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรม ดร. ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร CEO บริษัท โมริน่าโซลูชั่นส์ น.สพ. ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร และผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) คุณศศิวิมล ทับแย้ม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ในงาน “บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม หรือ PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมี รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข.

นอกจากนี้ภายในงานมีการนำเสนอ Research Pitching จากโครงการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ. ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหัวหน้าโครงการ