เข้าสู่ระบบ

งานอบรมหลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)” for Future, Module 4 : food business 5.0 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็น module สุดท้าย โดยหลักสูตรนี้ มีทั้งหมด 4 Module อบรมจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 3, 17, 24, 31 มี.ค. และ 7 เม.ย. 66 ซึ่งภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 18 บริษัท

สำหรับ Module 4 : food business 5.0 นี้ บรรยายโดยทีมวิทยากรจาก ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ประกอบกด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ การตลาด 5.0 และกลยุทธ์สำหรับธุรกิจอาหารสมัยใหม่ในยุคหลังโควิด

Workshop Customer journey in next normal โดย ผศ. ดร.อัจฉรา  เกษสุวรรณ

เทคโนโลยีสำหรับโซ่อุปทานอาหารในอนาคตอย่างยั่งยืน โดย รศ. ดร.ปรารถนา  ปรารถนาดี

ระบบตามสอบสำหรับการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร.ธนิต  พุทธพงษ์ศิริพร

นอกจากนี้ ในพิธีปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธัญญารัตน์  จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวสรุปผลการจัดอบรม และได้รับเกียรติจาก นายจำรัส  สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

ที่มา: ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด