เข้าสู่ระบบ

งานอบรมหลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future, Module 3 : Intelligent Food Packaging for sustainability โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์โดยทีมวิทยากรจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และภาคอุตสาหกรรม ประกอบกด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะและบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน บรรยายาโดย ศ. ดร.ภาณุวัฒน์  สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.

กฎหมายและกฏระเบียบเกี่ยวกับวัสดุทางการบรรจุ และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร บรรยายโดย รศ. ดร.ธัญญารัตน์  จิญกาญจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.

นวัตกรรมวัสดุทางการค้า เทคโนโลยี และระบบการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต บรรยายโดย รศ. ดร.อำพร  เสน่ห์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.

การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์และระบบการบรรจุเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแห่งอนาคต และ Workshop บรรยายโดย รศ. ดร.ณัฐดนัย  หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.

กรกรณีศึกษา: ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช่ ผลิตภัณฑ์ไปไกลกว่าที่คิด บรรยายโดย คุณสืบศักดิ์  คูชัยยานนท์ Assistant Managing Director, TPN FlexPak

การอบรมหลักสูตรนี้ มี 4 Module จำนวน 5 วัน โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 18 บริษัท

ที่มา: ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด