เข้าสู่ระบบ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future, Module 2 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการแปรรูปอาหาร (Part 2) ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ บรรยายโดยทีมวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

ประสบการณ์จัดการ food waste และ co- products from food industry โดย คุณประวิทย์  ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

นวัตกรรมเทคโนโลยีของสตาร์ชในการรังสรรค์เนื้อสัมผัสและเสริมคุณค่าทางโภชนาการสำหรับ FUTURE FOODS โดย คุณเชิดศักดิ์  คมนา

สารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอาหารฟังก์ชันสู่การพัฒนาอาหารแห่งอนาคต โดย ผศ. ดร.สุดาทิพย์  แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นวัตกรรมกลิ่นรสเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต โดย ผศ. ดร.เยาวภา  หล่อเจริญผล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบอัตโนมัติกับการผลิตอาหารแห่งอนาคต: ข้อดี ข้อเสียโอกาสและแนวทางกรณีศึกษาระบบอัตโนมัติในการผลิตและบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม โดย  รศ. ดร.จักรพันธ์  อร่ามพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรนี้ มี 4 Module จำนวน 5 วัน โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 18 บริษัท

ที่มา: ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด