เข้าสู่ระบบ

17 มีนาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future, Module 2 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการแปรรูปอาหาร (Part 1) ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยทีมวิทยากรจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้

Future Food จากกระบวนการแปรรูปด้วย คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ คลื่นอินฟราเรด โดย ร.ศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ Future Foods ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค (OHMIC HEATING) ด้วยกระแสไฟฟ้า
โดย รศ. ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปลดล็อคผลิตภัณฑ์ Future Foods ด้วยเทคโนโลยี High Pressure Processing (HPP) โดย รศ. ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลืออุตสำหกรรมเกษตร: โอกาสสำหรับการสร้างวัตถุดิบใหม่สำหรับ Future Foods และ Plant based Foods ร่วมบรรยายโดย รศ. ดร.ประกิต  สุขใย และ ผศ. ดร.กิติพงษ์  รัตนาภรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ผศ. ดร.ทานตะวัน  พิรักษ์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การอบรมหลักสูตรนี้ มี 4 Module จำนวน 5 วัน โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 18 บริษัท

ที่มา: ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด