เข้าสู่ระบบ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” for Future, Module 1 : กลยุทธ์การสร้างไอเดียเพื่องานพัฒนาผลิตภัณฑ์ Future Foods ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขานุการสายงาน FTI Academy และเลขานุการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ และโดยวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สถานการณ์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ไทย และทิศทางสำหรับก้าวต่อไป” โดย คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และชนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Future Food
และการออกแบบคุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ Future Foods โดยใช้การวิจัยผู้บริโภค
โดย รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ Future Foods
โดย รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Workshop เทคนิคการสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ Future Foods
โดย รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนา Product Concept และ Product Design Specification เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
โดย ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Workshop การพัฒนา Product Concept และ Product Design Specification เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการนำเสนอแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จาก Workshop
โดย รศ. ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรนี้ มี 4 Module จำนวน 5 วัน โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน จาก 18 บริษัท

ที่มา: ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด