เข้าสู่ระบบ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดงานสัมมนา PET Recycling technology and safety assessment of recycling process for food contact applications ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ใน Supply chain ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ rPET พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและกฎระเบียบด้านพลาสติกรีไซเคิลในต่างประเทศ  การจัดการ Feedstock และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล และวิธีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิล rPET เพื่อรองรับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์จาก rPET รวมถึงผู้ผลิตอาหาร/เครื่องดื่มที่บรรจุในภาชนะพลาสติก rPET  โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลทรีไซเคิลเพื่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บพข. และในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. Plastic recycling technology and global regulatory update โดย Dario Dainelli, Dario Dainelli sprl – Policy & Regulatory Affairs, Belgium
  2. Feedstock management of plastic recycling process: Industrial practices โดย คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ Vice President – Plastic Recycling Business, PTT Global Chemical, PCL. (Managing Director, ENVICCO Limited)
  3. Evaluation of decontamination efficiency of PET recycling process โดย รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
  4. Innovation for improving performance and quality of rPET โดย ผศ. ดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ในงานสัมมนานี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานจากบริษัท/องค์กร/หน่วยงานกว่า 50 แห่ง รวม 110 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติก rPET หรือ PCR-PET flake  กลุ่มอุตสาหกรรมขึ้นรูป (Convector) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET  กลุ่มนำเข้าบรรจุภัณฑ์ หรือผู้นำเข้าสินค้าบรรจุในพลาสติกชนิด rPET  กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ (Food/Non-Food Producer) ที่บรรจุในพลาสติกชนิด PET  กลุ่มภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และนักวิจัย

 

ที่มา: ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.

ประเมินความพึงพอใจ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด