เข้าสู่ระบบ
(ช่วงเข้า) ผศ. ดร.ศศิธร  ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดโครงการการส่งเสริมความร่วมมือเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา บรรยายโดย คุณจิรวัฒน์  เดชาเสถียร ผู้เชียวชาญการขาย การตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคและการจัดการค้าปลีกค้าส่งในตลาดอาเซียน
(ช่วงบ่าย) ผศ. ดร.กิติพงษ์  รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร บรรยายในหัวข้อ “Technology transfer: a key success factor to build innovative food SMEs” และ ดร.ประมวล  ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Value creations of food products through food research and development” โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก