เข้าสู่ระบบ

โครงการ “การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2566” ภายใต้การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการพระราชดำริ
ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเศษเส้นด้ายโดยใช้การขึ้นรูปและการเคลือบด้วยเทคนิคพิเศษ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนเขาเต่า ให้กับคุณครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ หัวหน้าโครงการ อ.ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร และอาจารย์นวรัตน์ ชาติวิัฒน์พรชัย อบรมเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูป และการเคลือบผิวเศษด้าย ผศ.ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล อบรมเรื่องตัดเย็บและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมผู้ช่วย คุณธีรภัทร พร้อมทั้งทำการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เพื่อสร้าง train the trainer กลุ่มวิชาเลือก หรือชมรมในโรงเรียน ให้เด็กในโรงเรียนสามารถหารายได้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ที่มอบทุนวิจัยเพื่อการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้