เข้าสู่ระบบ

🎯คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-industry for Sustainable Well-being) ในงาน “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
🔑รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-industry for Sustainable Well-being) ในงาน “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดย รศ. ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ ประธานสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน
📌ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Role of Smart Technologies in the Transition to a More Sustainable Food System” โดย รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Digitalizing Food Safety and Quality: Data Acquisition and Mathematical Modeling for Virtualization” โดย รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📌ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง Smart systems for food chains: Research and practice โดย คุณอนุชา นิติกรวรากุล Factory Engineering Manager-AY, Perrier Vittel (Thailand) Ltd. คุณภาคภูมิ ภัคประภากร Managing Director, Goosetech Global Company Ltd. คุณจิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ Manager, GS1 Thailand ดร.จิณห์นิภา เชาวน์ชำนาญ Solution Promotion Department, ITO (Thailand) Ltd. คุณวนิดา มรรคณา Technical Service Manager, Neogen Asia (Thailand) Ltd. และ คุณสมัชญา วิทูรปกรณ์ Regional Commercial Application Expert – SEA BioM, Merck (Thailand) Ltd. ซึ่งดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📌ช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการ แสดงนวัตกรรม อุปกรณ์ทำระบบอัตโนมัติ ระบบ Automation สำหรับโรงงานผลิตอาหาร ชมผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยจาก KAPI, IFRPD และภาควิชาต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต่อด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ออนไลน์)
👉งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้น 4 ห้องโถงแห่งปราชญ์