เข้าสู่ระบบ
ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้พาเจ้าหน้าที่ Global R&D director บริษัท APC พร้อมคณะ เข้าประชุมหารือและเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อทำความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง และส่วนประกอบอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูง