เข้าสู่ระบบ

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ และคณะผู้วิจัย จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 จากผลงานงิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิลชนิพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท (rPET) สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร”