เข้าสู่ระบบ

  

คณบดี และคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในงาน Food Innovation Asia Conference 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณวิเชียร ผลวัฒนสุข (ศิทย์เก่า วทอ. 8 ) และ รศ. ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม (ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาฯ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล FoSTAT Professional Development Award 2020 จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศิทย์เก่า วทอ. 43)
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Ajinomoto – FoSTAT Awards 2023 for Outstanding Food Science & Technology Researcher ประเภท Young Food Scientist Awards จากงานวิจัยในหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และเบเกอรี่”