เข้าสู่ระบบ

รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือนำผลงานวิจัยของคณะฯ ไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสุธาสินี หมื่นละม้าย Vice President of Commercial and Investment ศิษย์เก่าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคุณจิรวณี สิริประภาสวัสดิ์ Risk Management Manager จากบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอาจารย์เจ้าของอนุสิทธิบัตร “ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากพืชและกรรมวิธีการผลิต” และ “ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากพืชและกรรมวิธีการผลิต” เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 403 อาคารวิจัยและพัฒนา สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา