เข้าสู่ระบบ

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #4/2024 ในหัวข้อ “สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารและการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Dietary Bioactive Compounds and NCD Risk Reduction)”

ประเด็นสำคัญ ได้แก่
– สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร
– กลไกทางสรีรวิทยา และชีวเคมีต่อการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
– แนวทางการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

วิทยากรโดย
ผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/B9QCNeZiYfQam1wp8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th