เข้าสู่ระบบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญร่วมงาน International Seminar “Food Packaging Safety and Sustainability”
วิทยากรโดย
1. Professor Cristina Nerin, University of Zaragoza, Spain ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความปลอดภัยวัสดุสัมผัสอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ประสบการณ์ทำงาน EFSA
2. รศ. ดร.ณัฐดนัย  หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.
3. น.ส.พรรณวิภา  วงษ์พันธุ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือแบบออนไลน์ (Zoom meeting) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6chNBoADJhmCnPjG8 สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Special Research Unit: Advanced functional packaging for food and agriculture)