เข้าสู่ระบบ
New publication ผศ. ดร.เมธาวี เพียรภักดี และ รศ. ดร.อุทัย กลิ่นเกษร
งานวิจัยในวารสาร Food Biophysics เรื่อง ” Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein Isolate” (Impact 3.34, Q1)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s11483-022-09749-4