เข้าสู่ระบบ
งานวิจัยในวารสาร Ultrasonics Sonochemistry เรื่อง “Ultrasound-assisted formation of chitosan-glucose Maillard reaction products to fabricate nanoparticles with enhanced antioxidant activity” (9.33, Q1)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2023.106466