เข้าสู่ระบบ

New publication รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช และผู้ช่วยวิจัย (นางสาววิลาวัลย์ เสือทอง)
งานวิจัยในวารสาร Postharvest Biology and Technology เรื่อง The shelf life and quality of green pea (Pisum sativum) sprouts during storage at different refrigerated temperatures and durations of indirect-sunlight exposure (7.0, Q1) เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง และโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการจัดการโซ่ความเย็นเพื่อลดการใช้พลังงานและความสูญเสีย ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2565-2566
งานวิจัยฉบับเต็ม https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2023.112590