เข้าสู่ระบบ

งานวิจัยในวารสาร NFS Journal เรื่อง ” Enhancement of solubility, thermal stability and bioaccessibility of vitexin using phosphatidylcholine-based phytosome” (Impact 0.59, Q1)

ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s11483-022-09749-4