เข้าสู่ระบบ
งานวิจัยใหม่ของ รศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ และ ผศ. ดร.กนิฐพร วังใน ในวารสาร International Journal of Food Properties เรื่อง “Effects of heating method, temperature, initial nitrite level, and storage time on residual nitrite, pigments, and curing efficiency of chicken sausages” (Impact factor 3.3, Q1)
ดูงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://doi.org/10.1080/10942912.2023.2244687